Về thuế thu nhập cá nhân

06/04/2017 10:00 AM

Các đại lý xổ số phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm các khoản thu nhập

Về thuế thu nhập cá nhân

 Các đại lý xổ số phải chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm các khoản thu nhập: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới các hình thức, các khoản hỗ trợ, chi trả khác nhận được từ cơ sở giao đại lý theo Thông tư số 42/2009/TT-BTC ban hành ngày 9 tháng 3 năm 2009 hướng dẫn về khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với các nhân làm đại lý xổ số. Công ty TNHH MTV XSKT Thủ đô được ủy quyền thu khoản thuế này.