CẢNH BÁO VỀ DỊCH VỤ BẤT HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH XỔ SỐ VÀ CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG BÁN VÉ CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ

06/04/2022 16:29 PM

CẢNH BÁO VỀ DỊCH VỤ BẤT HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH XỔ SỐ VÀ CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG BÁN VÉ CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ

CẢNH BÁO VỀ DỊCH VỤ BẤT HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH XỔ SỐ VÀ CHẤN CHỈNH HOẠT ĐỘNG BÁN VÉ CỦA ĐẠI LÝ XỔ SỐ