HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

30/07/2020 09:36 AM

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

Đ/c Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 
Các cá nhân xuất sắc năm 2019 nhận bằng khen của Bộ Tài chính
Tập thể xuất sắc năm 2019 nhận bằng khen của UBND thành phố Hà Nội